Sviatosť zmierenia

 „Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“  KKC 1422

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) sa vysluhuje vždy pol hodiny pred večernou svätou omšou, okrem nedelí a veľkých sviatkov. Z rozumného dôvodu (viď. CIC)  je možné požiadať o túto sviatosť i v inom čase.

 

    V prvopiatkovom týždni sa vysluhuje sviatosť zmierenia nasledovne -

        - deti a žiaci základnej školy v stredu od 12:30 do 14:00

        - k chorým sa chodí v piatok od 7:30

        - pre ostatných veriacich - vo štvrtok a v piatok dve hodiny pred sv. omšou

 

       (z rôznych dôvodov môže dôjsť aj k zmene uvedeného programu, veriaci budú vždy na to upozornení)