Sviatosť birmovania

              Sv. birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. Prijatie sv. birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Pokrstených dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom (KKC 1285).

              Sviatosť birmovania sa vysluhuje mládeži, ktorá je schopná vnímať a pochopiť, o čo ide pri sviatosti kresťanskej dospelosti, ktorou birmovka je. Vysluhuje sa raz za niekoľko rokov po dohode s pánom biskupom. Môže ju prijať každý pokrstený kresťan katolík, ktorý sa na ňu náležite pripraví a prejaví o ňu seriózny záujem.

             Každý birmovanec má mať svojho birmovného rodiča, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené cirkevným právom (ako pri krste). Birmovanec si tiež vyberie svoje birmovné meno (iné, než je jeho krstné) - meno niektorého svätého, ktorý je preňho vzorom a príkladom.

 

             Pri tejto sviatosti sa stávam účastným tajomstva zoslania Ducha Svätého ako úžasného Ježišovho daru, ktorý nám on prisľúbil. Moc Božieho Ducha ma potom vedie na ceste viery a života, aby som zostal verný Bohu. Je však nutná spolupráca s Božou milosťou, darom Ducha a jeho darmi (charizmami).