Sviatosť manželstva

Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk. Manželskú zmluvu, ktorou muž a ženy vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (KKC 1603, 1601).

Podmienky vo farnosti Rabčice k uzavretiu manželstva

· Snúbenci sa nahlásia na farskom úrade najmenej päť až šesť mesiacov pred plánovaným termínom sobáša

· Prinesú si so sebou vyplnenú a potvrdenú Zápisnicu z Obecného úradu

· Tí, ktorí nie sú krstení v našej diecéze si prinesú so sebou aj svoj krstný list nie starší ako šesť mesiacov

· Údaje o svedkoch, ktoré je potrebné priniesť najneskôr na poslednú náuku — meno a priezvisko, rodné číslo, zamestnanie a adresa

· Svedok musí byť svojprávny a dospelý

· v jednu sobotu je možné mať maximálne dve sobášne sv. omše

- pri miešanom manželstve môže byť sv. omša len s dovolením miestneho ordinára, pri rozdielnom náboženstve nesmie byť sv. omša, len obrad